หมอยอดb

นพ.อิทธิพัทธ์ ตรีสรานุวัฒนา

หัวหน้าทีมแพทย์

 • แพทย์ศาสตร์บัณทิต มหาวิทยาลัยรังสิต
 • แพทย์ประจำบ้าน ศัลยศาสตร์ รพ. วชิรพยาบาล
 • Member TACS
 • Member KCSS
 • Member champ elese paris by invivo
หมอเปา

นพ.จักรวาล สังฆพรหม

ศัลยแพทย์

 • แพทย์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ศัลยศาสตร์ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชย์
เชฎฐา3

นพ.เชฎฐา ฐานคร

ศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะ

• Medical doctor degree recipient from faculty of medicine
Praboromarajchanok institute ,Mahidol university, Bangkok, Thailand
• Residency in Urology at Rajavithi hospital,Rangsit university,Bangkok,Thailand
• Diploma of Thai Board of Urology,Thailand
• Membership of The Thai Urological Association under the Royal patronage

ฉัตรตราพร3

พญ.ฉัตรตราพร แท่นชัยกุล

แพทย์ผิวหนังและความงาม

 • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
 • แพทย์ปฏิบัติการ ตจวิทยา สถาบันโรคผิวหนัง
 • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
 • แพทย์ปฏิบัติการ ตจวิทยา สถาบันโรคผิวหนัง
พญ.พรรักษ์

พญ.พรรักษ์ ศรีพล

จักษุแพทย์

• แพทย์ศาสตร์บัณทิตคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยพระบรมราชนกมหาวิทยาลัยมหิดล
• แพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยารพ. ศรีนครินทร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาต้อหินรพ.ศรีนครินทร์คณะแพทย์ศาตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• Clinical observership program in Glaucoma at Aravind eye hospital, Madurai, India 2017
• Clinical observeship in Ophthalmology at Tufts University, Boston, USA 2014

พญ.จรัสศรี

พญ.จรัสศรี แซ่เจี่ย

ศัลยแพทย์

 • แพทย์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ศัลยศาสตร์ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชย์